කඩිනම් සංවර්ධන අවශ්‍යතා - 2018

වැඩි විස්තර සදහා

ග්‍රාම නිලධාරී වසම මාර්ග සංවර්ධනය (රු.) වාරි මාර්ග සංවර්ධනය (රු.) ගොඩනැගිලි (රු.) කෘෂිමාර්ග ඉදිකිරීම් සහ පාලම් (රු.) පානීය ජල සම්පාදනය (රු.) ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව (පුද්ගලයින්)
133 මොරගස්වැව         3,000,000.00         1,500,000.00                            -                                               -                              -            430.00
134 කෝන්වැව         3,000,000.00         1,000,000.00      3,000,000.00                                             -                              -        1,118.00
135 කට්ටඹුවාව         1,700,000.00         3,000,000.00   0                            -            725.00
136 යද්දිගම         1,500,000.00      20,800,000.00          500,000.00                                             -                              -        2,450.00
137 බමුණුගම         6,800,000.00         2,800,000.00      3,000,000.00                        1,000,000.00      7,000,000.00      1,970.00
138 ඉහලගම    127,000,000.00 0          800,000.00                                             -      20,000,000.00      7,000.00
139 පහලගම         1,100,000.00         3,100,000.00          300,000.00                                             -        5,000,000.00      1,150.00
140 කොහොඔකඩවල         1,200,000.00            900,000.00                            -                                               -                              -            270.00
141 බක්මිගහවත්ත         1,200,000.00            600,000.00      1,000,000.00                                             -                              -            210.00
142 කිරිමැටියාව         2,900,000.00         2,500,000.00                            -                                               -                              -            555.00
143 කරුවලගහවත්ත            900,000.00         1,000,000.00          200,000.00                                             -                              -        2,050.00
144  පයිලිගම         2,400,000.00                              -                              -                                               -                              -            824.00
145 දිවුල්ලැව      20,500,000.00         1,000,000.00    25,000,000.00                                             -      25,000,000.00      1,075.00
146 නෙත්තිපලගම      21,100,000.00         3,000,000.00                            -                                               -                              -        1,002.00
147 කුඹුක්වැව         1,500,000.00         2,000,000.00      2,000,000.00                                             -                              -            744.00
148 මහව නැගෙනහිර         1,200,000.00         1,300,000.00      1,000,000.00                                             -                              -        1,195.00
149 මහව බටහිර         4,000,000.00         4,200,000.00      2,500,000.00                                             -                              -      20,555.00
150 මාදුරුගම         7,500,000.00         1,000,000.00      2,000,000.00                                             -                              -        1,640.00
151 කැකුණාව         3,000,000.00                              -                              -                                               -                              -            150.00
152 මාකඩුවාව         3,000,000.00                              -                              -                                               -                              -            900.00
153 තුඹුල්ලේගම         4,500,000.00            200,000.00                            -                                               -                              -            193.00
156 මුණමලේගම         1,200,000.00         1,200,000.00      1,500,000.00                                             -                              -            400.00
157 අටවරල            400,000.00         3,500,000.00      1,000,000.00                                             -                              -            890.00
158 දිගන         1,000,000.00         1,500,000.00                            -                                               -                              -            300.00
159 උල්ලලපොල         2,300,000.00                              -        3,000,000.00                                             -                              -        1,110.00
160 ලියනගම         4,000,000.00         1,000,000.00      3,000,000.00                                             -                              -            385.00
161 උඩුවේරිය         1,000,000.00            600,000.00      1,500,000.00                                             -                              -        1,900.00
164 හිනුග්ගල                              -           1,500,000.00                            -                                               -                              -            350.00
165 කුඹුක්වැව         1,500,000.00         2,000,000.00      1,500,000.00                                             -        2,000,000.00      2,200.00
166 කෝන්වැව           3,850,000.00                            -                                               -                              -            505.00
167 ඉපලෝගම         1,000,000.00         2,050,000.00                            -                                               -                              -            696.00
168 තම්ම්ටගම         2,400,000.00            200,000.00                                             -                              -        1,755.00
169 මානින්ගමුව         3,100,000.00         3,000,000.00          800,000.00                                             -                              -        1,725.00
194 හිතෝකඩවල         3,500,000.00         4,000,000.00      1,000,000.00                                             -                              -        1,275.00
195 තාඔරේ         2,000,000.00         5,000,000.00      1,000,000.00                                             -                              -        1,545.00
196 දළදාගම         1,000,000.00         2,300,000.00      1,200,000.00                                             -                              -        1,385.00
197 විලව         2,300,000.00         6,500,000.00                            -                                               -                              -        1,200.00
198 ඉඹුල්ගොඩයාගම         1,100,000.00         2,000,000.00          500,000.00                                             -                              -            705.00
199 බලල්ල            900,000.00         1,000,000.00                            -                                               -                              -            700.00
200 පහල බලල්ල         2,500,000.00         2,500,000.00      2,000,000.00                                             -                              -            503.00
201 බලගොල්ලාගම         2,500,000.00         2,000,000.00                                               -                              -            600.00
202 පන්වැව         5,500,000.00         9,000,000.00      2,000,000.00                                             -        2,500,000.00      2,875.00
203 කුඹුක්වැව         1,450,000.00         2,500,000.00                            -                                               -                              -            980.00
204 අඔගස්වැව         3,900,000.00         7,500,000.00                            -                                               -                              -        1,910.00
205 ගජනැග්ගම         1,000,000.00        1,200,000.00                                             -                              -            565.00
206 පොතුවැව         4,000,000.00         5,000,000.00      7,000,000.00                                             -                              -        1,572.00
207 රැකෝගම         2,500,000.00         1,500,000.00      1,000,000.00                                             -                              -            950.00
208 තිස්නම්පලගම         2,300,000.00         5,600,000.00                            -                                               -                              -        1,045.00
209 ගල්ලෑව                              -           3,500,000.00      1,000,000.00                                             -        3,500,000.00          892.00
210 තලම්ඹුව         2,800,000.00         5,000,000.00      2,000,000.00                                             -                              -            966.00
211 ඇබෝගම      14,000,000.00         7,700,000.00      5,000,000.00                        5,000,000.00      7,000,000.00    18,680.00
212 හිනුක්වැව         2,300,000.00         2,000,000.00      2,300,000.00                                             -                              -        5,120.00
213 තලගල්ල         2,000,000.00         1,000,000.00      1,000,000.00                        4,000,000.00                            -        4,450.00
214 නාගොල්ලාගම            500,000.00                              -                              -                                               -                 1,500.00          105.00
215 පලුගස්වැව         2,000,000.00         1,000,000.00      2,000,000.00                                             -        2,000,000.00          680.00
216 කටුවන්නාව         6,500,000.00         5,500,000.00      2,000,000.00                                             -                              -        1,320.00
217 වල්පාලුව         1,250,000.00                              -        4,500,000.00                                             -                              -            415.00
218 මිරිහන්පිටිගම         1,000,000.00         1,000,000.00      1,000,000.00                                             -                              -        1,080.00
219 කදුබඩගම         1,000,000.00         1,000,000.00      1,500,000.00                                             -        8,000,000.00      1,785.00
220 කඩම්බාව         2,000,000.00                              -                              -                                               -                              -            400.00
221 ගාලේවැව         8,500,000.00         8,000,000.00      2,900,000.00                                             -        5,000,000.00    10,660.00
222 දැහැනැග්ගම         5,000,000.00         2,000,000.00                            -                                               -        3,500,000.00      2,350.00
223 කරබේ         3,000,000.00         2,500,000.00                            -                                               -                              -        1,400.00
224 මැටියග්ගම         1,600,000.00         1,000,000.00      1,000,000.00                                             -                              -        2,800.00
225 මැදගම         8,200,000.00         2,250,000.00          200,000.00                                             -                              -        6,700.00
226 ගල අඔගස්වැව         1,000,000.00         1,000,000.00                            -                                               -                              -              40.00
227 රත්මලේ         1,300,000.00         1,000,000.00      1,000,000.00                                             -                              -        3,660.00
228 දම්පිටිගම         2,600,000.00         2,000,000.00          600,000.00                                             -                              -            333.00
එකතුව    109,500,000.00    108,900,000.00    45,900,000.00                        9,000,000.00    31,501,500.00    85,822.00

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top