• අවු. 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සදහා නොමිලේ අක්ෂිකාච ලබා දීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
  [PDF - 305 KB]
 • අවු. 70 ඉක්මවූ අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සදහා ජීවනාධාර ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
  [PDF - 293 KB]
 • ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සදහා නිවාස ආධාර සැපයීම
  [PDF - 688 KB]
 • ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සදහා ස්වයං රැකියා ආධාර ඉල්ලීම
  [PDF - 264 KB]
 • ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සදහා ජීවනාධාර ලබා දීම
  [PDF - 342 KB]
 • ක්ෂයරෝගාධාර ඉල්ලීම පිළිබඳ ප්‍රාරම්භ වාර්තාව
  [PDF - 3 MB]
 • ගැභිණි මාතාවන් සදහා රු.20000ක දීමනාවක් ලබා දීමේ අයදුම්පත
  [PDF - 373 KB]
 • තනිමාපිය ස්වයංරැකියා ආධාර ලබා දීමේ අයදුම්පත
  [PDF - 2 MB]
 • රජයේ මහළු නිවාසයට ඇතුලත් වීමේ ඉල්ලුම්පත
  [PDF - 784 KB]
 • වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
  [PDF - 725 KB]
 • විශ්‍රාමිකයන්ගේ නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර අයදුම්පත
  [PDF - 161 KB]
 • සමාජ සේවා ආධාර විශේෂිත අවස්ථා අබල අවස්ථා
  [PDF - 1 MB]
 • FaLang translation system by Faboba

  News & Events

  14
  ஜூன்2019
  Commemoration of the Poson Festival - 2019

  Commemoration of the Poson Festival - 2019

  Commemoration of the Poson Festival - 2019Based...

  குடியுரிமை சாசனம்

  Scroll To Top