ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

05
Apr2019
Mitudam_Kalaprasangaya

Mitudam_Kalaprasangaya

Mitudam Kalaprasangaya The Bingiriya and Mahawa Divisional...

22
Mar2019
Purchase of paddy

Purchase of paddy

Solutions to the problem of selling paddy...

Scroll To Top