අපගේ දැක්ම

සමෘද්ධිමත් ජන ජිවිතයක්.

අපගේ මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව මානව හා භෞතික සම්පත් ඵලදායීව සහ කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කරමින් මහව කොට්ඨාශයේ ජනතාවට තිරසාර සංවර්ධනයක් උදා කරලීම.

මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉතිහාසය

වයඹ පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වයඹ දෙසට මායිම්ව මහව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාශය පිහිටා ඇත. වර්ග කිලෝමීටර් 248.6 ප්‍රමාණයක විසිරී ඇති මෙම කොට්ඨාසය දකුණු දිගින් දැදුරු ඔයට මායිම්ව පිහිටා ඇත. මෙය උතුරු දිශාවෙන් අඹන්පොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට මායිම් වන අතර නැගෙනහිරින් පොල්පිතිගම  ප්‍රාදේශීය ලෙකම් කොට්ටාසයට ද, බටහිරින් නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය ලෙක්ම් කොට්ඨාසයට ද, මායිම් වේ. වියළි කලාපයට අයත් මෙම ප්‍රදේශය කෘෂිකර්මාන්තය ජීවනෝපාය කරගත් බහුතර ජනතාවකින් යුක්ත වේ. මෙහි විශේෂයෙන් වී ගොවිතැනට අමතරව හේන් ගොවිතැන ද දැකිය හැක. ඒ හා සම්බන්ධ සුළු හා මහා පරිමාණ වාරි මාර්ග යටතේ වගා කටයුතු කරන අතර විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් වගා කරනු ලබන්නේ සුළු වාරි ක්‍රම යටතේ ය. ග්‍රාමීය වැව් බහුතරයක් ප්‍රදේශය දැකිය හැකි වේ. දැදුරු ඔය ව්‍යාපෘතිය මගින් පෝෂණය වන ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ද ඇත.

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 68 කින් හා ගම් 218 කින් යුක්ත මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය කොට්ඨාසයේ මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව 20,166 කි. මුළු ජනගහනය 65,308 පමණ වේ. ජනතාවගේ වෙළඳපොළ අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම සඳහා රැස් වන්නේ ප්‍රධාන නගරය වන මහව නගරය වෙත ය. යාපනය හා මඩකලපුව දක්වා දිවෙන දුම්රිය මංසන්ධිය මෙම නගරය මධ්‍යයේ පිහිටා ඇත. ප්‍රදේශය සංචාරක ආකර්ෂණ සඳහා ඉවහල් වන ප්‍රධාන ස්ථාන දෙකක් වන යාපහුව රාජධානිය සහ දැදුරුඔය ජලාෂය මෙම කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇත.

මෙතෙක් ආ ගමන් මගේ නියමුවෝ

අනු

අංකය.

නම සේවා කාලය තනතුර
සිට දක්වා
01 එස්. හුලංගමුව මයා 1943 1954 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
02 ඩබි. අලුවිහාරේ මයා 1954 1958 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
03 උඩවෙල මයා 1958 1963 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
04 විමලරත්න කුමාරගම මයා 1963 1964 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
05 විමලධර්ම ඒකනායක මයා 1964 1965 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
06 කපිලරත්න සූරියගොඩ මායා 1965 1966 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
07 පී.බී. වන්නිනායක මායා 1966 1970 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
08 ඇම්. ඇස්. ද සිල්වා මයා 1970 1971 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
09 මයුරපාල බලල්ල මයා 1971 1972 ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරි
10 එස්. අල්ගම මයා 1972 1977 සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත (උප දිසාපති)
11 ඊ.ඒ.එම්. කරුණානායක මයා 1977 1987 සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත (උප දිසාපති)
12 එම්. එම්. පී. හිටිසේකර මයා 1987 1991 සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත (උප දිසාපති)
13 ඒ. ඩී. විමල් පෙරේරා මයා 1991 1994 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
14 එම්.ආර්.සිරිලාල් මයා 1994 1996 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
15 ඊ.එම්. ඩී. බී. ඒකනායක මයා 1996 1998 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
16 ආර්.එම්.පී. බණ්ඩාර රාජපක්ෂ මයා 1998 2000 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
17 එම්.එම්.කේ.එම්. බණ්ඩාර මයා 2000 2002 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
18 ඩබ්.එම්. ජයවර්ධන මයා 2002 2005 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
19 ඒච්. එම්. සෝමතිලක මයා 2005 2006 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
20 ආර්.එම්. වන්නිනායක මයා 2006 2014 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
21 එච්. එම්. ජේ. එම්. හේරත් මයා 2014 2018 ප්‍රාදේශිය ලේකම්
22 ඩබ්. වර්ණකුලසූරිය මිය 2019   ප්‍රාදේශිය ලේකම්

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top