සම්බන්ධ කරගත හැකි ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය වෙබ්අඩවිය
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 0112 665 352 http://www.disastermin.gov.lk/
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 0112 665 258 http://www.ndrsc.gov.lk/web/
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 0112 136 136, 0112 670 070, 0112 136 100 http://www.dmc.gov.lk/index.php?lang=en
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12 0112 434 028 http://www.dmc.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=271&lang=en
සහකාර අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කුරුණැගල. 0773957887, Fax 0372221709  
ආපදා සහන සේවා නිලධාරි - මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහව. 0712427451 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top