හැඳුනුම

විමසීම්
ලිපිනය:
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, දළදාගම.
මහව.
60600
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 37 22 75 238
ෆැක්ස්:
+94 37 22 75 238

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

05
අප්‍රේ2019
මිතුදම් කලාප්‍රසංගය

මිතුදම් කලාප්‍රසංගය

මිතුදම් කලාප්‍රසංගය මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික...

22
මාර්2019
වී මිලදී ගැනීම

වී මිලදී ගැනීම

මහ කන්නයේ වී අස්වනු අලෙවිකර ගැනීමේ ගැටළුවට...

Scroll To Top