ෆැක්ස් සහ කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 37 22 75 238

නම තනතුර දුරකතන අංකය
ඩබ්. වර්ණකුලසූරිය මහත්මිය. ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 37 22 76 238  [Ext : 201]
ආර්.එම්.ඒ.සී. රත්නායක මෙනවිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 37 22 76 269  [Ext : 202]
ආර්.ඩී.ජී.එස්. සුරංජීමාලී මිය. ගණකාධිකාරී +94 37 22 75 581  [Ext : 205]
බී.එම්.එස්. බස්නායක මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 37 22 75 515  [Ext : 208]
 ආර්.එම්. පොඩිමැණිකේ මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 37 22 76 237  [Ext : 214]
ඩී.එම්.යු. දිසානායක පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි) +94 37 22 75 238  [Ext : 212]
ආර්.එම්.එන්. ගීතානි රාජපක්ෂ අතිරේක දිස්ත්‍රික් රේජිස්ට්‍රාර් +94 37 22 75 238  [Ext : 211]

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top