තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිය
 
තොරතුරු ලබාගතහැකි නිලධාරින් Name Designation Telephone 
නම්කල නිලධාරියා 

W. වර්ණකුලසුරිය මහත්මිය.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් 037 22 76 238
තොරතුරු නිලධාරියා  1. R.M.A.C. රත්නායක මෙනවිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 037 22 75 269 
තොරතුරු නිලධාරියා  2. R.M. පොඩිමැණිකේ මිය. පරිපාලන නිලධාරි 037 22 76 237

 •  ෆැක්ස් : 037 22 75 238
 • ඊ - මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  මහජනතාව සදහා මෙම කාර්යාලයෙන් යම්කිසි තොරතුරක් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කල හැකිය.

  • තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම සදහා ඇති ආකෘති පත්‍රය පුරවා කාර්යාලයේ තොරතුරු නිලධාරියාට ලබාදීම.
  • දුරකතන, ඊ මේල්,ෆැක්ස් හෝ වාචිකව අවශ්‍ය තොරතුරු ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
  • තොරතුරු ඉල්ලා දින 14 ක් අතුලත තොරතුරු ලබාදීම සිදුකල හැකිය
  • තොරතුරු ලබාදීම සදහා ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු නම් රජයේ අනුමත ගාස්තුවලට යටත්ව තොරතුරු ලබාදිය හැකිය.

   

  තොරතුරු ලබා නොදෙන අවස්ථා

  • පුද්ගලික තොරතුරු
  • තෙවන පාර්ශවයක් විසින් ලබාදුන් තොරතුරු
  • රාජ්‍ය රහස්වලට සම්බන්ධ තොරතුරු
  • පනත යටතේ ලබා නොදෙන  තොරතුරු

  ඔබ ලබා ගන්නා තොරතුරු පිළිබද සෑහීමකට පත් නොවේ නම් නම්කල නිලධාරියා වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ඇත.

  තොරතුරු ලබැගැනිමේ ඉල්ලුම්පත් භාගත කිරිම
  ඉල්ලුම් පත්‍ර භාගත කරන්න
  සිංහල
  තොරතුරු ලබාගැනිමේ භාගතකරන්න
  අභියාචනාධිකරණ නිලධාරියා වෙත අභියාචනය භාගතකරන්න

  RTI ගැසට් නිවේදන සහ පනත

  ගැසට් අංකය දිනය  භාගත කරන්න
  2016/12. 2016-08-04 භාගතකරන්න
  2006/43 2017-01-17 භාගතකරන්න
  2002/42  2017-01-20 භාගතකරන්න
  2004/66 2017-02-03 භාගතකරන්න

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top