මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජ්‍ය ආයතන හා ඊට සම්බන්ධ වන පෞද්ගලික ආයතන

ආයතනයේ නම  දුරකථන අංක

ප්‍රාදේශීය සභාව මහව

037 22 75 275
   

විධායක ඉංජිනේරු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

037 22 75 237

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය

037 22 75 263

පලාත් ඉංජිනේරු කාර්යාලය

037 22 76 055

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

037 22 76 055

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

037 39 80 263, 037 38 70 041
   

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

037 22 75 236

කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය

037 22 75 214
   

සහකාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය

037 22 75 227

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මහව

037 22 75 291

මහව බන්ධනාගාරය

037 22 75 221

මහව රහස් පොලිස් අංශය

037 22 75 346
   

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය නාගොල්ලාගම

037 39 80 253

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

037 22 75 414

නාගොල්ලාගම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය

037 33 79 211
   

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය

037 22 75 262

පශු වෛද්‍ය නිලධාරී නිලධාරී කාර්යාලය

037 22 75 244
   

මහව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

037 22 75 218

සමුපකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය මහව

037 49 37 256
   

ගමනා ගමන මණ්ඩලය මහව

037 22 75 281

විදුලි බල මණ්ඩලය මහව

037 22 75 246

ජල සම්පත් මණ්ඩලය මහව

037 22 75 460

ජල සම්පත් මණ්ඩලය ගල්ගමුව

037 22 53 460

මහව කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය

037 22 75 463
   

ලංකා බැංකුව මහව

037 22 75 280

මහජන බැංකුව මහව

037 22 75 270

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

037 22 75 325

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව මහව

037 22 76 050

සණස බැංකුව මහව

037 22 75 312
   

කම්කරු කාර්යාලය මහව

037 22 75 058

සමෘද්ධි මහා සංගමය

037 22 76 011

මීමුත්තා වැඩිහිටි නිවාසය

037 38 70 725
   

සුරා බදු කාර්යාලය මහව

037 22 28 660

සුරාබදු කාර්යාලය කුරුණෑගල

037 22 28 660
   
මිනින්දෝරු කාර්යාලය මහව 037 22 75 040
ඉන්දන පිරවුම් හල දළදාගම 037 22 75 672

විදුලි සංදේශ කාර්යාලය

037 22 75 240

තානායම මහව

037 22 75 299

අඩවි වන කාර්යාලය මහව

037 22 75 243

දැව සංස්ථාව නිකවැරටිය

037 22 60 909

මහව පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ කාර්යාලය

037 22 75 267

යාපහුව රජ මහා විහාරය

037 22 75 245

 

 

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top