අංශය තනතුර නම ලිපිනය දු.ක.අ.
පහළ විසිදෙක උපත් හා මරණ රේජිස්ට්‍රාර් D.M. බන්ඩාර මැණිකා 158 දිගන, මහව. 0372275631
වන්නිහත්පත්තුව විවාහ රේජිස්ට්‍රාර් D.M. බන්ඩාර මැණිකා 158 දිගන, මහව. 0372275631
වන්නිහත්පත්තුව මුස්ලිම් විවාහ රේජිස්ට්‍රාර් A.T.M. සාබීර් 150 මාදුරුගම, සෙල්ලයියායවත්ත, මහව. 0715684699

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top