රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019
සබ්බේ තසන්ථි දන්ඩස්ස (සියලු සත්වයෝ දඩුවමට බියවෙති) යන 2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සව තේමා පාඨය මුල්කරගනිමින් මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් පරිදි සෙත් පිරිත් දේශනාව සහ හීල් දානමය පිංකම 2019/06/13 සහ 14 දෙදින තුල සියළුම ග්‍රාම නිලධාරින්, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් සහ සියළුම කාර්යාල නිලධාරීන් එක්ව ආගමික සංහිදියාව වර්ධනය වන ආකාරයෙන් ඉතාමත් සාර්ථකව නිමාකරන ලදී.

20190613 19455920190613 19441564470147 903093840028130 482067876627349504 o

IMG 1980IMG 1984IMG 1992

IMG 2001IMG 2021IMG 2027

IMG 2043

News & Events

14
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 සබ්බේ...

Scroll To Top